Đăng ký   |  Đăng nhập
Chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023
 
Biểu giá bán điện 2017
 
05/12/2017 14:33

 Ban hành kèm theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công thương
Áp dụng từ ngày 01/12/2017

Đơn vị: Đồng / kWh _ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

             

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

 Giá bán điện

 

TT

Đối tượng giá

 Giá bán điện

1. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO CÁC NGÀNH SẢN XUẤT

 

4. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT

1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

 

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

 

- Giờ bình thường

       1,434

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,549

 

- Giờ thấp điểm

         884

 

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,600

 

- Giờ cao điểm

       2,570

 

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,858

1.2

Cấp điện áp từ 22 kV÷ dưới 110 kV

 

 

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       2,340

 

- Giờ bình thường

       1,452

 

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,615

 

- Giờ thấp điểm

         918

 

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,701

 

- Giờ cao điểm

       2,673

 

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

       2,271

1.3

Cấp điện áp từ 6 kV÷ dưới 22 kV

 

 

5. GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN NÔNG THÔN

 

- Giờ bình thường

       1,503

 

5.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

 

- Giờ thấp điểm

         953

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,285

 

- Giờ cao điểm

       2,759

 

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,336

1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,450

 

- Giờ bình thường

       1,572

 

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       1,797

 

- Giờ thấp điểm

       1,004

 

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,035

 

- Giờ cao điểm

       2,862

 

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,120

2. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

5.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

       1,368

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

6. GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ

 

- Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

       1,531

 

6.1

Thành phố thị xã

 

 

- Cấp điện áp dưới 6 kV

       1,635

 

6.1.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

2.2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

 

6.1.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

 

- Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

       1,686

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,443

 

- Cấp điện áp dưới 6 kV

       1,755

 

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,494

3. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH

 

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,690

3.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       2,139

 

- Giờ bình thường

       2,254

 

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,414

 

- Giờ thấp điểm

       1,256

 

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,495

 

- Giờ cao điểm

       3,923

 

6.1.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

3.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,421

 

- Giờ bình thường

       2,426

 

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,472

 

- Giờ thấp điểm

       1,428

 

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,639

 

- Giờ cao điểm

       4,061

 

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       2,072

3.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,330

 

- Giờ bình thường

       2,461

 

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,437

 

- Giờ thấp điểm

       1,497

 

6.1.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

       1,380

 

- Giờ cao điểm

       4,233

 

6.2

Thị trấn, huyện lỵ

 

 

8. GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO CÁC KHU CÔNG  NGHIỆP

6.2.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

 

6.2.1.1

Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

 

8.1

Giá bán buôn tại thanh cái 110kV của trạm biến áp 110kV/35-22-10-6kV

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,391

 

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,442

 

8.1.1

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100MVA

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,601

 

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       2,027

 

 

- Giờ bình thường

       1,380

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,280

 

 

- Giờ thấp điểm

         860

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,357

 

 

- Giờ cao điểm

       2,515

6.2.1.2

Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

 

8.1.2

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50MVA đến  100MVA

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,369

 

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,420

 

 

- Giờ bình thường

       1,374

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,564

 

 

- Giờ thấp điểm

         833

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       1,939

 

 

- Giờ cao điểm

       2,503

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,197

 

8.1.3

Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50MVA

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,271

 

6.2.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

       1,380

 

 

- Giờ bình thường

       1,367

7. GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CHO TỔ HỢP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SINH HOẠT

 

 

- Giờ thấp điểm

         830

7.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

 

 

 

- Giờ cao điểm

       2,487

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 ÷ 50

       1,518

 

8.2

Giá bán buôn điện phía trung áp của TBA 110/35-22-10-6kV

 

Bậc 2: Cho kWh từ 51 ÷ 100

       1,568

 

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 ÷ 200

       1,821

 

8.2.1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 ÷ 300

       2,293

 

 

- Giờ bình thường

       1,424

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 ÷ 400

       2,563

 

 

- Giờ thấp điểm

         901

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

       2,647

 

 

- Giờ cao điểm

       2,621

7.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

 

8.2.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

- Giờ bình thường

       2,328

 

 

- Giờ bình thường

       1,474

 

- Giờ thấp điểm

       1,416

 

 

- Giờ thấp điểm

         934

 

- Giờ cao điểm

       4,004

 

 

- Giờ cao điểm

       2,705

132 lượt xem.
Các tin khác :
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNamDinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Liên kết web
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : ongtytnhhducdaidong
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 3
User Count Toàn bộ : 1667

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Catdien  |  Gioithieu  |  Diennang  |  Tiendien  |  Lienhe  |  Sơ đồ  |  Góp ý  |  DKDV  |  LichGhiChiSo