DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Giao Lạc 5 + Hồng Tiến 6, Giao Thiện 2 + 4 + 7, Cống Giao Hà + Giao Nhân 1, Giao Yến 2, Giao Long 2 + 5, Bạch Long 1 + 3 + 5, Cống Số 9 + Giao Long 3, Giao Phong 7 + 1, Giao Lâm 3 + 7, Hùng Tiến 3 – huyện Giao Thủ

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ĐỊA ĐIỂM Xem thêm…

DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Đại Thành 3, Hải Giang 1 + Nam Hải 2, Thống Nhất 4 + 6 (Thịnh Long), Hải Phương 1 + Hải Long 1, Hồng Phú 1, Tân Phú 1, Hải Tây 2, Hải Vân 4, Hải Quang 3, Hữu Nghị 2, Hải Trung 5 – huyện Hải Hậu

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ĐỊA ĐIỂM Xem thêm…

DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Bình Thọ, Yên Phương 2, Yên Dương 4, Phương Xá 2, Nam Cường 3, Tống Văn Trân 2 + 4, Tử Mạc 1, Yên Mỹ 1 + 3 – huyện Ý Yên

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ĐỊA ĐIỂM Xem thêm…