CQT các TBA: Hùng Tiến 3, Giao Long 4, Giao Phong 4 + Giao Lâm 1, Giao Tân 4 + Giao Tân 1 – huyện Giao Thủy và Xuân Tiến 2, Xuân Thọ 3 + Xuân Nghiệp 6, Xuân Tân 5 – huyện Xuân Trường

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Xuân Trường + Giao Thuỷ – tỉnh Xem thêm…

CQT các TBA: Trực Thái 1 + Trực Thái 3, Trực Thắng 1 + Trực Thắng 2, Trực Đạo 2 + Trực Đạo 5, Trực Thuận 3 + Trực Thuận 5, Việt Hùng 2 + Tân Phú 3, Trực Tĩnh 3 + Trực Tĩnh 2, Bắc Trung 1 + Bắc Trung 2 – huyện Trực Ninh

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định ĐƠN Xem thêm…