DỰ ÁN: CQT các TBA: Ngô Đồng 7 + Hoành Sơn 1, Giao Thanh 1 + Bơm Hồng Kỳ – huyện Giao Thủy; Nam Tiến 1 + Đầm Tôm 1 – huyện Xuân Trường; Hải Phú 1 – huyện Hải Hậu

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc Công ty Điện lực Nam Định ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG Huyện Giao Thủy + Hải Hậu – tỉnh Xem thêm…