Điện lực Trực Ninh: Đẩy mạnh chương trình thu thập Zalo khách hàng và tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Nam Định về việc thu thập tài khoản Zalo của khách hàng sử dụng điện, đồng thời triển khai  hướng dẫn khách hàng sử Xem thêm…