Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc đảm bảo cấp điện và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020