Công điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4