Công điện về việc chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới