Công điện: Về việc chuẩn bị ứng phó áp thấp nhiệt đới