Công điện: về việc ứng phó cơn bão số 3 (bão Wipha)