Công điện về việc ứng phó cơn bão số 3 (tên quốc tế Sơn Tinh)