Công tác cấp điện mùa nắng nóng 2019 – thực thiện Chỉ thị 05 của BCT