CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NHẬN THỨC AN TOÀN THÔNG TIN CHO CBCNV

Ngày 15/5/2020, Công ty Điện lực Nam Định đã tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức An toàn thông tin (ATTT) cho toàn thể CBCNV. Mục tiêu là phổ biến, trang bị cho CBCNV kiến thức đảm bảo ATTT, tuân thủ luật pháp của nhà nước về ATTT, từ đó giúp CBCNV phòng, chống, ngăn ngừa các hoạt động gây mất ATTT trong công việc và đời sống hàng ngày, đồng thời giúp CBCNV tuân thủ luật pháp khi tham gia vào các hoạt động trên không gian mạng.

Ảnh: Lớp đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tại PC Nam Định

Về hình thức tổ chức đào tạo được Công ty Điện lực Nam Định thực hiện qua cầu truyền hình và được chia thành hai buổi cho phù hợp với điều kiện SXKD của các đơn vị, tạo điều kiện cho toàn thể CBCNV tham gia và không làm ảnh hưởng đến công tác SXKD. Về nội dung đào tạo được chia thành hai chyên đề: Một là, kiến thức về ATTT, các hình thức tấn công mất ATTT, các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa nhằm đảm bảo ATTT; Hai là, truyền đạt các nội dung cơ bản về Luật an toàn thông tin mạng, Luật an ninh mạng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo. Đây cũng là nội dung mới mà Công ty Điện lực Nam Định muốn CBCNV nắm bắt, hiểu biết để trong quá trình làm việc luôn ý thức tuân thủ các biện pháp đảm bảo ATTT, tuân thủ các quy định khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Các nội dung đào tạo nâng cao nhận thức ATTT cho CBCNV được các chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin và Phòng Thanh tra Bảo vệ & Pháp chế biên soạn và trực tiếp truyền đạt, tài liệu được đăng tải trên lịch tuần Eoffice để CBCNV dễ dàng tra cứu và tiết kiệm chi phí.

Qua một ngày học tập, CBCNV đã nắm bắt cơ bản các nội dung, kiến thức, yêu cầu về công tác ATTT. Đây sẽ là nhận thức quan trọng làm cơ sở cho mỗi CBCNV xây dựng ý thức, tạo thói quen làm việc trong môi trường mạng an toàn, hiệu quả./.

                                                                                                Phòng CNTT – PC Nam Định