Công ty Điện lực Nam Định sẵn sàng đảm bảo cấp điện phục vụ Sea Games 31 tại SVĐ Thiên Trường – Nam Định