CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2020