Công ty Điện lực Nam Định: Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2020