Công ty Điện lực Nam Định tich cực triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện