Công ty Điện lực Nam Định và chương trình thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022

Với chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” được triển khai trong toàn ngành, Công ty Điện lực Nam Định đã chủ động bám sát thực hiện trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2021-2022.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nam Định đã được Tổng Công ty đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng Viễn thông, Công nghệ thông tin và triển khai các ứng dụng phần mềm Công nghệ thông tin vào phục vụ trong tất cả các mặt điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai ứng dựng thành tựu Cách mạng công nghệ 4.0 và thực hiện số hóa và chuyển đổi số các lĩnh vực sản xuất của Công ty.

Ngay từ những tháng đầu năm 2021, Công ty đã thành lập và kiện toàn Tiểu ban điều hành chuyển đổi số của Công ty Điện lực Nam Định. Trong đó, Giám đốc Công ty là Trưởng tiểu ban trực tiếp điều hành chỉ đạo phân công cụ nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban điều hành là các trưởng đơn vị phòng ban trực thuộc Công ty, cùng với đó Công ty đã xây dựng và thông qua Kế hoạch chuyển đổi số năm 2021. Trong kế hoạch chuyển đổi số đã đề ra các mục tiêu, định hướng, nội dung công việc cụ thể cho các phòng ban đơn vị thực hiện trên 05 lĩnh vực chuyên môn chính là Kỹ thuật – An toàn, Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng, Đầu tư Xây dựng, Quản trị nội bộ, Hạ tầng viễn thông – Công nghệ thông tin – Đảm bảo an toàn thông tin.

Để đạt mục tiêu đề ra trong công tác chuyển đổi số của Công ty, trước tiên phải thực hiện công tác rà soát, thống kê toàn bộ các hồ sơ biểu mẫu, các qui trình nghiệp vụ chưa được số hóa theo các lĩnh vực quản lý vận hành. Từ đó sẽ xây dựng kế hoạch triển khai công tác số hóa dữ liệu, số hóa qui trình nghiệp vụ và chuyển đổi số.

Công tác số hóa và chuyển đổi số của Công ty đề ra phải đạt được các mục tiêu, kết quả cụ thể như sau:   

* Số hóa toàn bộ tài sản lưới điện thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ, triển khai trong 2 năm 2021 – 2022.

* Triển khai phần mềm Quản lý máy biến áp để quản lý thông tin hồ sơ, điều động, luân chuyển, thí nghiệm máy biến áp, tích hợp đo xa theo dõi tổn thất và quản lý vận hành trạm như lệch pha, mang tải để phục vụ công tác cân đảo pha. Nâng cấp phần mềm Quản lý an toàn lao động ECP để giám sát, quản lý, điều hành các công tác vận hành trên lưới như thí nghiệm, kiểm tra định kỳ, sửa chữa hotline, quản lý hành lang an toàn lưới điện.

* Triển khai App mobile kiểm tra vận hành đường dây trạm tự xây dựng mới, thực hiện số hóa biểu mẫu, số hóa qui trình trong công tác kiểm tra kỹ thuật vận hành định kỳ, kế hoạch, đột suất, sự cố,.. của đường dây, trạm trung hạ thế.

* Số hóa toàn bộ hồ sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công tác kế hoạch.

* Hoàn thành chuẩn hóa thông tin khách hàng. Số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.

* Số hóa các quy trình/chu trình nội bộ theo các mảng công việc Kỹ thuật- An toàn, Kinh doanh & dịch vụ khách hàng, Tài chính kế toán, Kế hoạch, Quản trị văn phòng, Tổ chức nhân sự, Đầu tư xây dựng, Quản lý đầu thầu, Thanh kiểm tra, Nâng cấp hạ tầng viễn thông & công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin, các dự án tự động hóa lưới điện.

* Lắp đặt công tơ điện tử có đọc xa đạt 70% số công tơ đang bán điện cho KH. Lắp đặt và hoàn thiện 100% hệ thống đọc xa TBA công cộng, chuyên dùng, ranh giới.

* Thực hiện 90% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

* Nâng cấp hạ tầng viễn thông & công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin.

* Các dự án tự động hóa lưới điện như chương trình tự động hóa lưới điện trung áp DMS thực hiện giám sát điều khiển các thiết bị đóng cắt trên lưới điện về Trung tâm điều khiển xa, tự động phân lập sự cố, khôi phục lưới và vận hành tối ưu lưới điện trung áp.

* Công ty luôn bám sát quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thông qua báo cáo định kỳ tháng. Thông qua kết luận tại cuộc họp định kỳ theo tháng, quý của Công ty để kịp thời có thông tin chỉ đạo, đôn đốc, kiểm điểm việc thực hiện của phòng ban đơn vị, hoặc có điều chỉnh kế hoạch công tác chuyển đổi số của Công ty. Đảm bảo công tác chuyển đổi số thực hiện theo đúng kế hoạch, chỉ đạo của Tổng Công ty.

* Công ty Điện lực Nam Định xác định công tác chuyển đổi số đang triển khai là một quá trình liên tục theo lộ trình nhiều năm và phát triển theo từng giai đoạn bằng cách mở rộng phạm vi hoặc nâng cao, cải tiến hơn ở một cấp độ mới. Chuyển đổi số có sự tham gia của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), các khách hàng, đối tác nên bên cạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực của CBCNV đáp ứng nhiệm vụ trong môi trường số, công tác truyền thông tới mọi khách hàng, đối tác về xu hướng chuyển đổi số, xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp số cũng cần được thực hiện đồng bộ trong kế hoạch chuyển đổi số của Công ty Điện lực Nam Định và ngành Điện Việt Nam.

Một số hình ảnh trong công tác chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Nam Định

 

Lớp đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin năm 2021

Lớp đào tạo triển khai App Mobile kiểm tra đường dây và trạm biến áp tại Điện lực Trực Ninh

 Đức Cường – Phòng CNTT, PC Nam Định