Công văn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19