Công văn tăng cường thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch bệnh Covid – 19