CQT các TBA: La Xuyên 2 + La Xuyên 1, TD bơm Yên Quang, Bình Thượng 1, Lâm 8, Tây Trị 2, Yên Lộc 2, Yên Phú 1 – huyện Ý Yên

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Liên danh Công ty CP tư vấn và xây dựng Trần Hoàng và Công ty CP S-POWER
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Hồng Hà
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới và cải tạo : 2,189 km ĐZ trên không 22(35) kV.

– Xây dựng mới : 0,022 km cáp ngầm 22 kV.

– Xây dựng mới 7 TBA gồm:

– 01 MBA 250kVA – 35/0,4kV + VTTB kèm theo.

– 01 MBA 320kVA – 35/0,4kV + VTTB kèm theo.

– 02 MBA 400kVA – 35/0,4kV + VTTB kèm theo.

– 01 MBA 250kVA – 22/0,4kV + VTTB kèm theo.

– 01 MBA 320kVA – 22/0,4kV + VTTB kèm theo.

– 01 MBA 400kVA – 22/0,4kV + VTTB kèm theo.

– Xây dựng mới và cải tạo : 9,503 km ĐZ trên không 0,4 kV.

– Xây dựng mới : 0,03 km cáp ngầm 0,4 kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  10,600,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Duy Thọ
Số điện thoại:0912230297; Email:  thond1972@gmail.com