Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban thường vụ Đảng uỷ, tập thể cán bộ, đảng viên Công ty Điện lực Nam Định luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá cao.

Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ. Trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các Chi bộ Đảng trong toàn Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Công ty cho tới các đơn vị đã chủ động, tích cực và có những phương pháp mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung họp của Đảng bộ, chi bộ, tuyên truyền trên trang website của Công ty, qua mạng xã hội trên trang fanpage của Công ty… gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt… thường xuyên tổ chức quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tạo niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Với những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua. Ngày 04/5/2021, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức. Đảng bộ Công ty đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định trao tặng bằng khen, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và tập thể cán bộ, đảng viên Công ty Điện lực Nam Định đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đ/c Trần Mạnh Sỹ – Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Công ty nhận bằng khen tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức.

Đảng bộ Công ty đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, nổi bật là công tác chuyển đổi số với việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, số hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ dân sinh và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công ty và các chi bộ trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn Công ty cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, bằng quyết tâm chính trị, tiếp tục phối hợp thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực.

Đẩy mạnh các phong trào làm theo gương Bác, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức hơn nữa để công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn. Tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức của Bác; trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lan tỏa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các Chi bộ thông qua các hoạt động lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho các thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Văn Hiển, Lê Vũ Tiến – Phòng An toàn, PC Nam Định