Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 28 KH/ĐUK ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Nam Định đã triển khai cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Công ty được tham gia học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua hình thức truyền hình trực tuyến từ điểm cầu truyền hình Trung ương đến điểm cầu của Tỉnh Ủy Nam Định, điểm cầu Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tới điểm cầu Công ty Điện lực và điểm cầu các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công ty, với sự tham gia của 511 đảng viên tại 12 điểm cầu trực tuyến, trong 02 ngày 21,22/07/2022.

Một số hình ảnh cán bộ, Đảng viên  tại các điểm cầu của Công ty Điện lực Nam Định tham dự và lắng nghe các chuyên đề của Nghị quyết:    

Điểm cầu truyền hình tại Hội trường trụ sở Công ty Điện lực Nam Định

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực TP Nam Định

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực huyện Ý Yên

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực huyện Vụ Bản

Điểm cầu tại Điện lực huyện Nam Trực

Điểm cầu tại Điện lực huyện Trực Ninh

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực huyện Nghĩa Hưng

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực huyện Xuân Trường

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực huyện Giao Thủy

Điểm cầu truyền hình tại Điện lực huyện Hải Hậu

Điểm cầu truyền hình tại Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

Văn phòng Đảng ủy Công ty Điện lực Nam Định