ĐẢNG BỘ CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐIỂM, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Nhiệm vụ chính trị quan trọng trong Quý I/2020 của Công ty Điện lực Nam Định là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm  kỳ 2020 – 2025, là Đại hội điểm đầu tiên trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nam Định: Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định, trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định là đơn vị được Đảng bộ khối lựa chọn tổ chức Đại hội điểm đầu tiên, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng thực hiện mọi nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Để triển khai Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 thì ngay từ tháng 11/2019 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã xây dựng cụ thể kế hoạch để triển khai từ cấp Chi bộ trực thuộc, ban hành các nghị quyết, hướng dẫn triển khai Đại hội chi bộ cho các đơn vị trực thuộc đảng bộ Công ty, phân bổ Đại biểu bầu tại các chi bộ, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ để các đơn vị thực hiện thảo luận bổ sung, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo…, tính đến ngày 10/1/2020 toàn bộ Đảng bộ có 23/23 Chi bộ đã hoàn thành Đại hội. Đối với Đại hội của Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định, Ban TV và BCH Công ty đã tổ chức các cuộc họp để triển khai, xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị từ đề án nhân sự, thành lập các tiểu ban để chuẩn bị các nội dung văn kiện trình trước Đại hội, ngoài ra còn các nôi dung công việc khác về hạ tầng, cơ sở vật chất để chuận bị cho tổ chức Đại hội…

Ảnh : Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nam Định làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Nam Định chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định đã tổ chức làm việc với BTC Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định vào ngày 06/2/2020 và ngày 19/2/2020 về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty, đây là Đại hội điểm trong khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 05/3/2020, rà soát, chuẩn bị công tác về nhân sự, các nội dung văn kiện của Đại hội và các nội dung khác liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng nội dung công việc cho Đại hội của Đảng bộ, tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Nam Định, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp./.

 PC Nam Định.