Điện khẩn về việc phòng chống cơn bão số 4 (có tên quốc tế Bebinca)