Điện lực Vụ Bản – Công ty Điện lực Nam Định đảm bảo cấp điện dịp tết nguyên đán và sản xuất nông nghiệp.