Đóng điện thành công dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Trực Đại Tỉnh Nam Định