DỰ ÁN: 376 Trình Xuyên (E3.1 ) – 375 Ý Yên (E3.15)

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Vụ Bản + Ý Yên – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LỰC 1
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Cải tạo đường dây trung thế lộ 376 E3.1 với chiều dài 10.466m, trong đó:

+ Kẹp bổ sung dây dẫn ACKP-95 với chiều dài 9.346m

+ Kẹp bổ sung dây dẫn AC/XLPE/HDPE-95 với chiều dài 80m

+ Thay mới dây dẫn ACKP-185 với chiều dài 1.040m

– Xây dựng mới 01 trạm recloser 35kV, 06 bộ cầu dao phụ tải 35kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  11,994,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 09/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Duy Thọ
Số điện thoại:0912230297; Email:  thond1972@gmail.com