DỰ ÁN: 479 Nam Ninh (E3.12) – 475 Trực Ninh (E3.16)

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Nam Trực +Trực Ninh – tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty TNHH Nam Huệ
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Cải tạo đường dây trung thế lộ 479 E3.12 với chiều dài 20.871m, trong đó:

+ Kẹp bổ sung dây dẫn 3ACKP-70 với chiều dài 2.551m

+ Kẹp bổ sung dây dẫn 3ACKP-95 với chiều dài 12.762m

+ Thay mới dây dẫn ACKP-150 với chiều dài 5.376m

+ Thay cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/22kV-3x240mm2 xuất tuyêns từ tủ trung thế 2 lộ 479 E3.12 và 475 E3.16 thay cho cáp cũ AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC/22kV-3x240mm2 với chiều dài 182m

– Xây dựng mới 01 trạm recloser 22kV, 3 bộ cầu dao phụ tải 22kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,230,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 09/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com