DỰ ÁN: Chống quá tải các TBA: Bình Thọ, Yên Phương 2, Yên Dương 4, Phương Xá 2, Nam Cường 3, Tống Văn Trân 2 + 4, Tử Mạc 1, Yên Mỹ 1 + 3 – huyện Ý Yên

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Điện và Hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Ánh Dương
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Xây dựng mới  5,743km ĐZ-22kV, 35KV để cấp điện cho các trạm biến áp xây dựng mới

– Xây dựng mới 08 TBA ( 03 MBA 250KVA-22/0,4kV; 01 MBA 250kVA-35(22)/0,4kV, 04 MBA 320kVA35(22)/0,4kV)

– Xây dựng mới và cải tạo 5,274 km đường dây hạ thế

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  12,334,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 12/2021
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 03/2022
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Duy Thọ
Số điện thoại:0912230297; Email:  thond1972@gmail.com