DỰ ÁN: Lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố cho lưới điện trung áp năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Năng lượng
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Lắp đặt 09 bộ thiết bị cảnh báo sự cố 35kV + 27 bộ thiết bị cảnh báo sự cố 22kV + VTTB kèm theo.
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  3,382,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 09/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại:0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com