DỰ ÁN: Lắp đặt tụ bù cho lưới điện trung áp năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp Trần Hoàng
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Đầu tư công trình Điện lực
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Lắp đặt 3.900 kVAr + VTTB kèm theo
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  1,809,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 09/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 12/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lê Đức Thịnh
Số điện thoại: 0912037966; Email:  thinhpcnamdinh@gmail.com