Hệ thống các văn bản pháp lý về Hóa đơn điện tử

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TIỀN ĐIỆN

Luật giao dịch điện tử.

+ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

+ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

+ Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014  hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Văn bản số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012; của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hóa đơn điện tử.

+ Văn bản số 3442/TCT-DNL ngày 17/10/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hóa đơn điện tử.

+ Văn bản số 329/CT-HCQTTVAC ngày 3/2/2015 của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn Công ty Điện lực Nam Định thực hiện hóa đơn điện tử.

+ Quyết định số 1508/QĐ-PCNĐ ngày 08/5/2015 của Công ty Điện lực Nam Định về việc áp dụng hóa đơn điện tử.