Lắp đặt thiết bị Recloser cho lưới điện trung áp 2018- tỉnh Nam Định

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng ASEAN Viet Nam
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần Đại Phát Diện
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Đầu tư 05 bộ Recloser 35kV + 18 bộ Recloser 22kV + VTTB đi kèm
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,721,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Lê Đức Thịnh
Số điện thoại: 0912037966; Email:  thinhpcnamdinh@gmail.com