Lưu đồ thông tin quy định điện mặt trời trên mái nhà

01. TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BÁN ĐIỆN TỪ DỰ ÁN ĐMTMN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

02. THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐMTMN