Nâng công suất các TBA phân phối để đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Nam phú
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Thay thế 33 MBA gồm: 22MBA (19×400+3×630)kVA – 22/0,4kV + 11MBA (10×400+1×630)kVA – 35/0,4kV + VTTB kèm theo
GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  14,757,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 07/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 09/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Quang Cường
Số điện thoại: 0917230706; Email:  quangcuongdlnd@gmail.com