NTV thời sự: Tuyên truyền giảm giá điện và khuyến cáo tiết kiệm điện thời điểm phòng chống dịch