PC Nam Định đảm bảo cấp điện kỳ Thi THPT Quốc Gia năm 2019 – Công suất toàn Tỉnh đạt đỉnh mới vào ngày 22/6/2019 là 524,7 MW