PC NAM ĐỊNH Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2019.