PC Nam Định tuyên truyền chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR)