PC Nam Định và các giải pháp đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ thế.

Trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã có rất nhiều chỉ đạo để đảm bảo tiến độ cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD). Một trong những khâu quan trọng nhất đó là công tác tư vấn thiết kế, đối với Công ty Điện lực Nam Định nhìn chung chất lượng công tác tư vấn thiết kế những năm qua cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng dẫn đến phải thay đổi thiết kế hoặc do công tác khảo sát chưa thực sự đảm bảo chất lượng dẫn đến hồ sơ thiết kế vẫn còn sai sót do đó ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hiệu quả của các dự án.

Thực hiện văn bản 2376/EVN NPC-ĐT ngày 14/6/2017 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc kiểm tra thực tế hiện trường khi thẩm tra dự án để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, Công ty Điện lực Nam Định đã ban hành văn bản số 1237/PCNĐ-P8 ngày 26/6/2017 về việc thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng dự án khi phê duyệt. Đoàn kiểm tra do Ông Phó Giám đốc phụ trách ĐTXD chủ trì, tham gia các các đơn vị: Phòng Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Dự án, Phòng Kỹ thuật, Đơn vị quản lý vận hành (các Điện lực nơi có dự án triển khai), Đơn vị tư vấn thiết kế, ngoài ra còn mời đại diện chính quyền địa phương nơi có dự án triển khai. Với các thành phần đoàn kiểm tra như trên sẽ giúp cho công tác tư vấn được xem xét nhìn nhận toàn diện từ khâu quy hoạch lưới điện, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, phương án đền bù giải phóng mặt bằng, giải pháp thi công, phương án tận dụng, thu hồi vật tư, cũng như thuận tiện cho việc quản lý vận hành sau này. Thực tế cho thấy từ khi triển khai công tác kiểm tra thực tế hiện trường thì chất lượng công tác tư vấn thiết kế đã được nâng lên rõ rệt, các dự án hầu hết không còn phải thay đổi thiết kế với lý do hướng tuyến và vị trí đặt trạm biến áp không khả thi dẫn đến chậm tiến độ, phát sinh chi phí và không hiệu quả.

Ảnh: Cán bộ Phòng Quản lý đầu tư kiểm tra hiện trường các dự án

Với giải pháp như trên đã giúp cho công tác ĐTXD của Công ty Điện lực Nam Định luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như hiệu quả đầu tư. Trong năm 2020, Công ty Điện lực Nam Định cũng đã vinh dự được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tặng giấy khen đạt giải ba trong công tác ĐTXD.

                                                                   Phòng QLĐT, PC Nam Định