PC Nam Định với các phương án sẵn sàng đảm bảo cấp điện mùa hè nắng năm 2019