PC Nam Định: Với chương trình đào tạo gắn kết, huấn luyện về triển khai Văn hóa Doanh nghiệp