PCNAMDINH Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2020.