Phổ biến thông tin các sản phẩm chuyển đổi số của EVN

Tổng công ty phổ biến tới các đơn vị thông tin các sản phẩm chuyển đổi số đã được phát triển và ứng dụng bước đầu trong Tập đoàn để các đơn vị nghiên cứu khả năng áp dụng phù hợp với kế hoạch chuyển đổi số của các đơn vị.Thông tin về các sản phẩm chuyển đổi được giới thiệu dưới dạng video: