Rất nhiều nguy cơ cháy do sử dụng điện trong ngôi nhà của bạn