Slider 3

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN VĂN HÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG TOÀN CÔNG TY

 5 điều để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động:

  1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ-PCCN.
  2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện.
  3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.
  4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.
  5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN,  bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.