THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CUNG ỨNG ĐIỆN QUÝ IV NĂM 2022