THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TIÊU THỤ ĐIỆN LIÊN TỤC TĂNG CAO KỶ LỤC TRONG NGÀY 01/06/2021.