THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN QUÝ II/2021.