THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021.