THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN QUÝ IV NĂM 2021.